Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden

1/ Op al onze facturen zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken een geheel uit met onze facturen. Wij verwerpen volstrekt alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere bescheiden uitgaande van de klanten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

2/ Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks op aangetekende wijze aan onze firma te worden gericht, uiterlijk acht dagen na factuurdatum, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Het indienen van een klacht om welke reden dan ook, mag de medecontractant niet toelaten de betaling na de normale vervaldag uit te stellen.

3/ Onze facturen zijn betaalbaar te Koksijde in euro binnen de 30 dagen na factuurdatum op kosten en risico van de medecontractant en bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling contant zonder enige compensatie, aftrek of korting. Voor alle op de vervaldag nog niet betaalde sommen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 6 % verschuldigd. Bovendien zal benevens bovengenoemde intrest, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag tengevolge van nalatigheid of slechte wil het bedrag ervan van rechtswege met 10% vermeerderd worden, met een minimum van 25 Euro als forfaitaire schadevergoeding. Bij wanbetaling van één factuur of gelijk welke verschuldigde som worden ook alle andere nog niet vervallen schulden eisbaar.

4/ Voor elke betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken te Veurne bevoegd. Enkel het Belgisch recht zal toegepast worden.

5/ De prijzen die door Westconcept op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Westconcept worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende zending of elektronisch via  www.westconcept.be  binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.